Generalforsamling 17. maj 2018

Bilag: Årsrapport SGB 2017
Nedenstående indkaldelse til generalforsamling er omdelt i postkasserne 3.5.

Torsdag d. 17. maj 2017 kl. 19.30 

“Loftet” i Kulturhus Måløv, Måløv Hovedgade 60

(Kom i god tid eller medbring lånerkort til selv at låse jer ind. Man kan ikke høre/se indgangen fra Loftet)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af to referenter.
 3. Bestyrelsens beretning for året.
 4. Forelæggelse af årsregnskabet samt revisionsberetning.
 5. Godkendelse af årsregnskabet og værdifastsættelse (andelskronen).
 6. Valg til bestyrelsen. Michael Bentzen (nr. 14), Martin (nr. 10) og Adeel (nr. 6) er på valg. MB kan ikke genvælges, da han fraflytter. 
 7. Drøftelse af arbejdsdag d. 27. maj.
 8. Græsslåning: Valg af nye frivillige til græsslåning af fællesarealer.
  Gennemgang af hvilke områder de enkelte andelshavere selv skal slå.
 9. Drøftelse af sociale aktiviteter: Sommerfest, Juletræstænding o.a.
 10. Fremlæggelse af – og afstemning om – tilbud på lovliggørelse af badeværelser.
 11. Rottebekæmpelse på foreningens matrikel.
 12. Forespørgsel om tilladelse til for egen regning at etablere af ladestation til el-bil.
 13. Indkomne forslag.
 14. Orientering om grundejerforeningens arbejde heriblandt med fælleshuset.
 15. Eventuelt.

Bilag til generalforsamlingen gøres tilgængelige senest d. 13.5 på foreningens hjemmeside: www.soendergaardbo.dk.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, d.v.s. senest den 9. maj 2017.

Hver andel giver to stemmer. En andelshaver kan give fuldmagt til tredjemand til at repræsentere sig på generalforsamlingen, herunder afgive stemme.

Græsslåning

Der er blevet spurgt efter vedligeholdelsesplanen for græsarealerne.

Det er kun græsset på de store plæner mellem parkeringsarealerne, som slås af de frivillige, som har meldt sig til at hjælpe med dette.

Vedligeholdelsespligten for de øvrige græsarealer påhviler den enkelte andelshaver og andelshaverne i fællesskab. Se kortet herunder.

Græsslåning

Filtre er kommet

Så er filtrene til ventilationsanlæggene kommet.

De der har bestilt og ikke allerede fået filtre udleveret, kan bare komme hen og hente dem hos os i nr. 10.

v.h. Lene og Martin